จุดเน้น

๑. น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาและศาสตร์พระราชา สู่การปฏิบัติ
๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพนำไปสู่การมีงานทำ พัฒนาผู้เรียนสู่การเป็นนวัตกร และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย Digital Platform
๓. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
๔. มีระบบการดูแลและช่วยเหลือผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ในการคุ้มครองดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างรอบด้าน
๕. พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๖. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
๗. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (SCQA , OBECQA)
๘. มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
๙. จัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน