ทำเนียบบุคลากรภาคกลาง ปีการศึกษา 2565

นายอรุณ สรรพคุณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
โรงเรียนต้นทาง
0812924440
นายศักรินทร์ ยะลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ
โรงเรียนปลายทาง
0879103408sakkarinyala2017@gmail.com
ว่าที่ร้อยโทณัฐพัชร เถกิงกร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปืนแตก
โรงเรียนปลายทาง
นายกษิดิเดช พรมทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
โรงเรียนปลายทาง
0829459153DP6.sakhon@gmail.com

โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

นางสาวจรูญศรี เชี่ยวชูพันธ์
รองผู้อำนวยการ
0899184249
นางสาวนภาพร ผ่องเพริดพริ้ง
ครูชำนาญการ
ผู้ประสานงานโครงการ
0879173740aonna.1408@gmail.com
นางสาวจุฑารัตน์ ภู่สมบุญ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
0924691565
นางสิรินทร์ทิพย์ ปุริโส
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
0852956350
นางเตือนใจ อินทร์จันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
0869465459
นางสุพัตรา ทอดสวาสดิ์
ครู คศ.1
ครูผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
0911974242
นางสาวบุณยาพร คำสินธุ์
ครู คศ.1
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
0814354451
นายธธนนต์ นิยมญาติ
ครู คศ.1
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
0857002318
นางสาวภัทรภร ว่องไว
ครู คศ.2
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
0863570169
นายสุพรชัย เทียมทองอ่อน
ครู คศ.1
เจ้าหน้าที่เทคนิค/ผู้ดูแลระบบ
0876627755
นายพชระ พลอยทับทิม
ครู คศ.2
เจ้าหน้าที่เทคนิค/ผู้ดูแลระบบ
0805782424

โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ

นางสาวเรวดี กิจพัฒนาสมบัติ
ครูชำนาญการ
ผู้ประสานงานโครงการ
0840448228ravade.kitpatanasombat@gmail.com
นางสาวจิรัชญา หมั่นกิจ
ครู
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
0848315808math55.106@gmail.com
นางสาววรรณภา พรหมศรี
ครู
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
0957245458kea_wanapa2536@hotmail.com
นายปัญญาวุฒิ ศรีสม
ครู
ครูผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
0924565001smilebybird@gmail.com
นางชุลีพร จันทร์อนุรักษ์
ครู
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
0655369747gingchuleeporn@gmail.com
นางสาวฉวีวรรณ เพชรดี
ครู
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
0876625950chaweewan.ked@gmail.com
นางสาวนิภาพร วัฒนาวงษ์
ครู
เจ้าหน้าที่เทคนิค/ผู้ดูแลระบบ
0822447188pintomoosabay@gmail.com

โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก

นางสาวสุภาพร ปานทอง
ครูผู้ช่วย
0883120605
ว่าที่ร้อยตรีสุธิชัย คะเชนทร
ครูอัตราจ้าง
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
0989198968
นางอนุช พุกงาม
ครู คศ.1
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
0870665235
นางลำพวน เอรัสสะ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
0861713210
นางสาวรพีพรรณ อินทรเกตุ
ครูอัตรจ้าง
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
0889585276

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ฯ

นางสาววรรณภา คำสระคู
ครูชำนาญการ
0971561928Wannapa092986@gmail.com
นายเกรียงไกร สังข์ทอง
ครู ค.ศ.1
นายเกรียงไกร สังข์ทอง ครู ค.ศ.1 ผู้ประสานงานโครงการ 0809989448 85kiangkai@skn.go.th
080998944885kiangkai@skn.go.th
นางสาวสอ้อน เกยสันเทียะ
ครูชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
0815849335Buin08@hotmail.com
Untitled
นางสาวสุชาดา สุนทรชื่น ครูอัตราจ้าง ครูผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 082503777 Suchada082503777@gmail.com
นายอานนท์ นุแรมรัมย์
ครูชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
0891130224anon.0322@gmail.com
Untitled
นายจารุวัตร หัสดี ครู ค.ศ.1 เจ้าหน้าที่เทคนิค/ผู้ดูแลระบบ 06550053909 maheath11@gmail.com
maheath11@gmail.com