ทำเนียบบุคลากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2566

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร
ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม
นายมงคล รุ่งสว่าง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
โรงเรียนปลายทาง
นายชวลิต เจนเจริญ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
นายอดิศร ก้อนคำ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
นางรุ่งนภา แสนแก้ว
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม
นางกัลยณัฏฐ์ สุวรรณไตรย์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร
นายวุฒินันทร์ พรนิคม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

โรงเรียนมุกดาหาร

นายธนิต ทองอาจ
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โรงเรียนมุกดาหาร
0935199365
นายสิงหะ เดชฤทธิ์
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนมุกดาหาร
0812636606
นายวิชาญ วาปี
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนมุกดาหาร
นางเบญจมาศ จันปุ่ม
ครูชำนาญการ
ผู้ประสานงานโครงการ ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ 088-5717778
นางสาวชนนิกานต์ เกื้อทาน
ครู
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
นางรัตนา สุคำภา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
นายบุญดี โงชาฤทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
นางสาววันวิสา ประภาศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
นางสาวเสาวภา จันทพันธ์
ครู
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
นางวรรณภา วัดเข้าหลาม
ครูชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
นางสาวมัลลิกา ประสานชีพ
ครูชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
นางสาวสรัลชนา ศรีลาศักดิ์
ครู
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
นางธนัญชนก ปัททุม
ครูชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
นางสาวนัฏยา ปัททุม
ครูชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
นางสาวเมธาวดี ใหมคำ
ครูชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
นางสาวทิพย์สุคนธ์ วาณิชย์รุ่งเรือง
ครูชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
นางสาวอาภัสสร กลางประพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
นางอมร ไตรยวงค์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
นางสาวลภัสรดา เสียงล้ำ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวนริศรา เทพศรีหา
ครู
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวพัชรีพร ส่องแก้ว
ครู
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางพยอม แสงจันทร์
ครูชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายศราวุธ สุสิงห์
ครู
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายศุภกร สาตะรักษ์
ลูกจ้างชั่วคราว
เจ้าหน้าที่เทคนิค/ผู้ดูแลระบบ

โรงเรียนวัดฤาษีสถิต

นายพยับ ไชยสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดฤๅษีสถิต
นางสาวสินใจ เลไธสง
ครูชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์
นายไพทูล ศรีนาเรียง
ครูชำนาญการพิเศษ
ผู้ประสานงานโครงการ 089-9172922
นางสุรัตน์ ภาษี
พนักงานราชการ
ครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์
นางสาวกันตนา น้อยจำปา
ครู
ครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทย
นายสหศิลป์ ทันศรี
ครูผู้ช่วย
ครูผู้สอนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวอนันตพร ศรีชมภู
ครูชำนาญการพิเศษ
เจ้าหน้าที่เทคนิค/ผู้ดูแลระบบ
นายจักรพงษ์ พงศิริวิลัย
ครูอัตราจ้าง
เจ้าหน้าที่เทคนิค/ผู้ดูแลระบบ

โรงเรียนบ้านกกตูม

นายก้องณพัฒน์ ฤทธิธนาทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกตูม
นางวนิดา สว่างวงษ์
ครูชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
นางสาววิมลรัตน์ โพธิ์วิเศษ
ครู
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
นายณัฐนนท์ เรืองไชย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
นายธนศักดิ์ เชื้อคำเพ็ง
ครูผู้ช่วย
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวศินิษรา สาธุชาติ
ครูผู้ช่วย
ครูผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
นายปิยพนธ์ ใจทัศ
ครูผู้ช่วย
ผู้ประสานงานโครงการ 062-1528143
นายศักดิ์ดา เชื้อคนแข็ง
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการห้องเรียน ทางไกลแบบสื่อสารสองทาง
เจ้าหน้าที่เทคนิค/ผู้ดูแลระบบ

โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม

นายบัณฑิต นามพลแสน
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม
นายสงกรานต์ ยืนยั่ง
รองผู้อำนวยการชำนาญการ
โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม
นางสุวรรณา วุฒา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานวิชาการ ผู้ประสานงานโครงการ ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 081-3894371
นางมณีรัตน์ คร้อโนนแดง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
นางอมราภรณ์ ยศประสงค์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
ว่าที่ รต.อดิศักดิ์ ก่าเชียงคำ
ครู
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
นางสาวปฏิมาภรณ์ พลเหี้ยมหาญ
พนักงานราชการ
ครูผู้สอนวิชาภาษา ต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ
นายยุทธนา สุรา
พนักงานราชการ
เจ้าหน้าที่เทคนิค/ผู้ดูแลระบบ