ทำเนียบบุคลากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2565

นายสุรพงษ์ รัตนวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาหาร
โรงเรียนต้นทาง
0815749942suraphong.r@mukl.ac.th
นายสุพจน์ ฝาคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดฤาษีสถิต
โรงเรียนปลายทาง
0872412999ap.supote@gmail.com
นายก้องณพัฒน์ ฤทธิธนาทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกตูม
โรงเรียนปลายทาง
0831549635
นายบัณฑิต นามพลแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม
โรงเรียนปลายทาง
095 658 4664 063 197 2458paacha.kuroo2@gmail.com

โรงเรียนมุกดาหาร

นายสิงหะ เดชฤทฺธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาหาร
นางดวงมณี เพชรสุวรรณรังษี
ครูชำนาญการพิเศษ
ผู้ประสานงานโครงการ
0895763921dongmanee@gmail.com
นางสาวชนนิกานต์ เกื้อทาน
ครูผู้ช่วย
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
0856098655chonnikan.k@muk.ac.th
นางเบญจมาศ จันปุ่ม
ครูชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
0885717778benchamart.c@muk.ac.th
นางสาวเสาวภา จันทพันธ์
ครูผู้ช่วย
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
0801935053Saowapha.c@Muk.ac.th
นางวรรณภา วัดเข้าหลาม
ครู
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
0852590447wannapa@muk.ac.th
นางธนัญชนก ปัททุม
ครู
ครูผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
0959322355Jackieava0135@gmail.com
นางสาวนัฏยา ปัททุม
ครู
ครูผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
0877243064nuttaya@muk.ac.th
นางสาวเมธาวดี ใหมคำ
ครู
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
0956188874metavadee@muk.ac.th
นายสุนทร แสนโคตร
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
0999329908​yunsunsunyun@muk.ac.th
นายปิยะบุตร จิตรช่วย
ครูชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
0979509494piyaboot@muk.ac.th
นางสาวลภัสรดา เสียงล้ำ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
095-6649052Lapasrada2555@muk.ac.th
นายศุภกร สาตะรักษ์
เจ้าหน้าที่เทคนิค/ผู้ดูแลระบบ
0922956735Supakornpalm321@gmail.com

โรงเรียนวัดฤาษีสถิต

นางสาวอุลัยวรรณ มิสา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
0613305147Doyodram2521@gmail.com
นายไพทูล ศรีนาเรียง
ครูชำนาญการพิเศษ
ผู้ประสานงานโครงการ
0899172922
นางสาวจิรนันท์ นาเมืองรักษ์
ครู
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
0828714013j.namuangruk@gmail.com
นายอัมพร เรืองศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
0630391788
นางสาวอลิสา ดรที
ครู
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
0637560718athaiporn@gmail.com
นางมะยุรี ตลอดไธสง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
0611675313
นางสาวกนกกาญน์ ลีปา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
062-1896647
นางสาวประนอม โมกไธสง
ครู
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
0807505931
นางสุรัตน์ ภาษี
พนักงานราชการ
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
0981580476surathpharsee@gmail.com
นายฐิติวัสส์ ศรีวรรณะ
ครูผู้ช่วย
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
0862352638titiwas33@gmail.com
นางเปี่ยมสุข ฉลวยแสง
ครูผู้ช่วย
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
0857759152
นางสาวอนัตพร ศรีชมภู
ครูชำนาญการ
เจ้าหน้าที่เทคนิค/ผู้ดูแลระบบ
0985867552
นายทศพล ปักการะนัง
ครู
0985867552

โรงเรียนบ้านกกตูม

นางสาวจิราภรณ์ เงินหล่อ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
0985966542
นางรัตนากร งามฉลวย
ครู
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
0973503416
นางวนิดา สว่างวงษ์
ครู
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
0818469665
นายศุภกิจ ผิวอ่อน
ครูผู้ช่วย
ครูผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
0864352523
นายสุทธิพงษ์ แก้งมงคล
ครูผู้ช่วย
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
0645963505
นางสาวทิฆัมพร อินทรวิเศษ
ครูผู้ช่วย
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
0833339398
นายศักดิ์ดา เชื้อคนแข็ง
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการห้องเรียนทางไกลแบบสื่อสารสองทาง
เจ้าหน้าที่เทคนิค/ผู้ดูแลระบบ
0862296466

โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม

นายสงกรานต์ ยืนยั่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
091 064 6717songkrany@gmail.com
นางสุวรรณา วุฒา
ครูชำนาญการพิเศษ
0813894371suwannawutha4952@gmail.com
นางสาวปฏิมาภรณ์ พลเหี้ยมหาญ
พนักงานราชการ
ผู้ประสานงานโครงการ
0874227783patimaphorn@bajra1npm.ac.th
ว่าที่ร้อยตรี ชัยเมธี ใจคุ้มเก่า
ครู คศ. 1
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
0821107854chaimeteewed@gmail.com
นางสาววิมลรัตน์ สาทะโพน
ครู คศ.1
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
0933473029lukmeewimonrat@gmail.com
นางธาราทิพย์ ใจบุญ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
083 387 7387chonma11on@gmail.com
นายอานนท์ พลยางนอก
ครู คศ.1
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
0847866697arnon.m150@hotmail.com
นางสาวจิรภา สุขรี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
0934672121jirapatuk11@gmail.com
สิบเอกณภัทร วงศ์สุเพ็ง
ลูกจ้างชั่วคราว
เจ้าหน้าที่เทคนิค/ผู้ดูแลระบบ
0899174915jeff@secondary22.go.th