ทำเนียบบุคลากรภาคเหนือตอนบน ปีการศึกษา 2563

นายณรงค์ คูร์พิพัฒน์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
(โรงเรียนต้นทาง)
0882538999narong@damrong.ac.th
นายกุศล มีปัญญา
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
(โรงเรียนปลายทาง)
0819984936meepunya2509@gmail.com
นายทัณฑธร อินทะวงศ์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม
(โรงเรียนปลายทาง)
นายกัมพล ไชยนันท์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
(โรงเรียนปลายทาง)
08448761950869217780

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

นายธนกฤต จักรสุวรรณ์
ครูชำนาญการ
ผู้ประสานงานโครงการ
0910799293thanakrit@damrong.ac.th
นางรัชฎาภรณ์ ปัญญานวล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
0931367747Ratchadaporn.rp@damrong.ac.th
นายอัศวิน ธะนะปัด
ครู คศ.1
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
0936362953asawin@damrong.ac.th
นางสาวพิชชาภรณ์ พันธุ์จำเริญ
ครู คศ.1
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
0922768542pitchap.pun@gmail.com
นางจันทร์สุดา แสงตารัตน์
ครูชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
0817468301jansuda@damrong.ac.th
นางกรกนก อุ่นบ้าน
ครูชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
0860518556kornkanok@damrong.ac.th
นายชาตรี โถแก้ว
ครูชำนาญการ
ครูเทคนิค/ผู้ดูแลระบบ
0954492304chatree@damrong.ac.th
นายธนวัฒน์ สุภารัตน์
เจ้าหน้าที่เทคนิค
ผู้ดูแลระบบ
0841732204thanawat@damrong.ac.th

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม

นางราตรี มาบุตร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
ผู้ประสานงานโครงการ
0871745985Mrs.night1@hotmail.com
นางสาวฐิติรัตน์ ถูกนึก
ครูชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
0946020003puikato@gmail.com
นายประจวบ ผาทอง
ครูชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
0819601274prajuab@gmail.com
นายปรีชา คำแสน
ครูชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
0856953932prehexen@gmail.com
นายวีรยุทธ ทองอ่อน
ครููผู้ช่วย
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
0824824524Aodklup8312@gmail.com
นางสาวสายพิน โปราหา
พนักงานราชการ
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
0876603554saipin210421@gmail.com
นายเรวัตร วงค์วุฒิ
ครูชำนาญการ
เจ้าหน้าที่เทคนิค/ผู้ดูแลระบบ
0882521385rewat2599@gmail.com

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม

นายภัทรพงศ์ วิริยา
ครู คศ.1
ผู้ประสานงานโครงการ/
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
0884049600imontmath@gmail.com
นางสาวจรรยา แดงมูล
ครูชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
0857083076pui_janya@outlook.co.th
นายบุญทวี ปัญญาคม
ครู คศ.1
ครูผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
0972204006boontavee4006@gmail.com
นางสาวศิรินันท์ ทะมาตร์
ครู คศ.1
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
0850350802Sirinunttt@gmail.com
นางสาวจินดาพร จันทร์แสตมป์
ครูผู้ช่วย
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
0967268389blueberrybee291224@gmail.com
นางสาวนิตติญา ลอดทองสี
ครูผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่เทคนิค/ผู้ดูแลระบบ
0811804327lodtongsri@gmail.com

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15  (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

นายศรายุทธ แก้วเรือน
รองผู้อำนวยการ
0849504449
นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
ครูผู้ช่วย
ผู้ประสานงานโครงการ
0806390063poppy25361993@gmail.com
นางปาริชาติ นีลโสภณ
ครูชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
0910785026aunchara.moo@rpg15.ac.th
นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์
ครู คศ.1
ครูผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
0856168269Besty_besty_bestzzz@hotmail.com
นางยุวันดา พานิช
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
0895590266yuwanda2561@gmail.com
นางสาวน้ำฝน พยุยงค์
ครูชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
0864412661namfon-pa@hotmail.com
นางสาวจินดา เครืออินตา
ครู คศ.1
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
0956845871jindakrue316@gmail.com
นางสาวภัทรจิต จันอ้น
ครูู คศ.1
เจ้าหน้าที่เทคนิค/ผู้ดูแลระบบ
0858709563poohfha.pattarajit@gmail.com