ทำเนียบบุคลากรภาคเหนือตอนบน ปีการศึกษา 2566

นายมานัส พรมรินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
โรงเรียนต้นทาง
053711450ds@damrong.ac.th
นายกุศล มีปัญญา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
โรงเรียนปลายทาง
0819984936meepunya2509@gmail.com
นายทัณฑธร อินทะวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม
โรงเรียนปลายทาง
0932807755n49800236@hotmail.com
นายกัมพล ไชยนันท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
โรงเรียนปลายทาง
0869217780

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

นายไพรพิพัฒน์ เขียวเสิงห์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
0882538999
นายธนกฤต จักรสุวรรณ์
ครูชำนาญการ
ผู้ประสานงานโครงการ
0910799293thanakrit@damrong.ac.th
นางแสงระวี มีโสภา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
0857158733Sangrawee@damrong.ac.th
นางธัญกร กิตติจริยา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
0956793819thanyakorn.tk@damrong.ac.th
นางณัฐกฤตา ฟองฟู
ครู
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
0895562233natkrita@damrong.ac.th
นางสาวพัชรินทร์ กุลณา
ครูชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
0819611582patcharin.kunna@damrong.ac.th
นางสาวกชกร เนตรสุวรรณ์
ครู
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
0946359210kotchakorn@damrong.ac.th
นายชาตรี โถแก้ว
ครูชำนาญการ
ครูเทคนิค/ผู้ดูแลระบบ
0954492304chatree@damrong.ac.th
นายธนวัฒน์ สุภารัตน์
เจ้าหน้าที่เทคนิค/ผู้ดูแลระบบ
0841732204thanawat@damrong.ac.th

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม

นางราตรี มาบุตร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
0871745985Mrs.night1@hotmail.com
นางสาวฐิติรัตน์ ถูกนึก
ครูชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
0946020003puikato@gmail.com
นางสาวสิรินภา โยธา
ครูผู้ช่วย
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
0909952395sirinapharyothar@gmail.com
นายปรีชา คำแสน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
0856953932prehexen@gmail.com
นายวีรยุทธ ทองอ่อน
ครู
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
0824824524Aodklup8312@gmail.com
นางสาวกนกวรรณ สุวรรณชัย
ครู
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
0856274727thartsme@gmail.com
นายเรวัตร วงค์วุฒิ
ครูชำนาญการ
เจ้าหน้าที่เทคนิค/ผู้ดูแลระบบ
0882521385rewat2599@gmail.com

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม

นายวชิรพันธุ์ เสียมภักดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม
0882665398puiihapro1@gmail.com
นายภัทรพงศ์ วิริยา
ครู
ผู้ประสานงานโครงการ
0884049600imontmath@gmail.com
นางกมลชนก รูปสูง
ครู
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
0904632062jingjeankamonchanok@gmail.com
นายกัมปนาท อุดมธนวานิช
ครู
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
0631081880kampanat014899@gmail.com
นางสาวพัณณ์ชิตา ชวดคำ
ครู
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
0832243955twintwo.p@gmail.coท
นางสาวนัฐจิรา สุปินธรรม
ครู
ครูผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)
0800644510honeyflicka12@gmail.com
นายสุนิรันดร์ รัตนวิไลลักษณ์
ครู
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ศานา
และวัฒนธรรม
0844812810sratanawilailak@gmail.com
นางสาวนิ​ตติ​ญา​ ลอด​ทอง​สี​​
ครู​ผู้ช่วย​
เจ้าหน้าที่เทคนิค/ผู้ดูแลระบบ
0811804327​lodtongsri@gmail.com​

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15  (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

นางสาวเบญจรัตน์ ศรีพรม
รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
0871793730aonbenjarat94@gmail.com
นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม
ครูผู้ช่วย
ผู้ประสานงานโครงการ
0806390063poppy25361993@gmail.com
นางปาริชาติ นีลโสภณ
ครูชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
0910785026mindmy512 @gmail.com
นางสาวทรัพทวี บุญแรง
ครู
ครูผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
0818815949fhasekram@gmail.com
นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
0850138562Sopaporn.tha@rpg15.ac.th
นายนิรนาม ชื่นบัวอินทร์
ครู
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
0957713925niranam2527@gmail.com
นางสาวณภัคชญา ตะมะพุทธ
ครู
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
0627461697Jeeraporn.tib@rpg15.ac.th
นางสาวภัทรจิต จันอ้น
ครู
เจ้าหน้าที่เทคนิค/ผู้ดูแลระบบ
0858709563poohfha.pattarajit@gmail.com