ทำเนียบบุคลากรภาคใต้ ปีการศึกษา 2566

นายเกรียงไกร แก้วมีศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
(โรงเรียนต้นทาง)
ผู้บริหารโครงการ
0851250981Kriangkrai1362@gmail.com
นายนฤชาติ สุวรรณพร
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี
(โรงเรียนปลายทาง)
ผู้บริหารโครงการ
0922937171naruechat@mpp3.ac.th
นายธรรมนูญ ไหวพริบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าโอน
(โรงเรียนปลายทาง)
ผู้บริหารโครงการ
0817983552noonvip@gmail.com
นายดุลสฤษดิ์ รัตนูปกรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓ จังหวัดชุมพร
(โรงเรียนปลายทาง)
ผู้บริหารโครงการ
0937719882rpkr95@gmail.com

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

นางสาววีนา ไหมคง
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ
0899741125Or_love11@hotmail.com
นางเกศรารัตน์ ไม้ทองงาม
ครูชำนาญการพิเศษ
ผู้บริหารโครงการ
0815383657krukat7475@gmail.com
นางสุรีรัตน์ พัฒนถลาง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
0876260187aomampop@gmail.com
นางสาววิภารัตน์ พุฒดำ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
0836413741wiparat@st.ac.th
นางธรชญาน์ เหมทานนท์
ครูชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
0936954623thornchaya@st.ac.th
นายกฤติณ ทิพย์มณเฑียร
ครูผู้ช่วย
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
0889455195krittin@st.ac.th
นางนัยณา คูทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
0891957050naiyana@st.ac.th
นายบัญชา เกษม
ครูชำนาญการพิเศษ
เจ้าหน้าที่เทคนิค/ผู้ดูแลระบบ
0815367077buncha@st.ac.th
ว่าที่ ร.ต.ภัทรวัต รัตนมา
เจ้าหน้าที่
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เทคนิค/ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบ
0611735462Pattarawat@st.ac.th.com

โรงเรียนบ้านป่าโอน

นายปัทฐพงษ์ สุบรรณ์
รองผู้อำนวยการ
ผู้บริหารโครงการ
0819027274Patsub2006@obedmail.obee.go.th
นางสาวชุติมา ทองชนะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวชุติมา ทองชนะ ครูชำนาญการพิเศษ วิชาการโรงเรียน
0896516197k.bo.chutima@gmail.com
นางสุภาวดี โอชา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
0810874343ksupawadee008@gmail.com
นายวิชชญะ ฤทธิแดง
ครูชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
0980163885krupurempp3@gamil.com
นางสาวอิศรา ปานุวงศ์
ครูจ้างสอน
ครูผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
0618827132itsara1996.mew@gmail.com
นางสาวนลินี นิลอุปถัมภ์
ครู
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
0863536646naliniping2534@gmail.com
นางสาวพรเพ็ญ หาญชนะ
ครูจ้างสอน
เจ้าหน้าที่เทคนิค/ผู้ดูแลระบบ
0870728077pornpenyuy@hotmail.com

โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี

นางพราวภร จันทรของชุม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ วิชาการโรงเรียน
0899791534Sa2302@gmail.com
นางสาวเสาวณี แก้วสามสี
ครู คศ.1
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
0612410935Bensine_145@hotmail.com
นางปีกแพร กอพูนพัฒน์
ครูชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
0654094116Peekphae@gmail.com
นางสุวรรณี หัดสาหมัด
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
0954404604Suwanneehad@gmail.com
นายอุเส็น นิสัน
ครูชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
0897398930usenonnisan@gmail.com
นายเจริญพงษ์ แก้วมาก
ครู คศ.1
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
0860017664Pomnut1513@gmail.com
นายดนการีม หวุนกับหมัด
เจ้าหน้าที่เทคนิค
ผู้ดูแลระบบ
0816084934donthepha@gmail.com

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓

นายสุรทรรศน์ สุขทองเส้ง
รองผู้อำนวยการ
0815546572Phantomm_33@hotmail.com
นางกัลญา วชิรประภา
ครูชำนาญการ
ฝ่ายวิชาการ
0819115216wityasin2521@gmail.com
นางสุพรรณี ขวยสุวรรณ
ครูชำนาญการ
ผู้ประสานงานโครงการ
0896475466Supani033@gmail.com
นางสาวนิรวรรณ หิ้นเตี้ยน
ครู
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
0888673239Jajay lala@hotmail.com
นางสาวภวิษย์พร แซ่อื้อ
ครู
ครูผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
088053245215 tan2533@gmail.com
นางสาวมนต์ลดา จงบุญเจือ
ครู
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
0824966844monlada.meen@gmail.com
นายณัฐพล ราตรีพฤษ์
ครู
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
0874723465Nattapon lip@hotmail.com
นายไพศาล พรหมพฤกษ์
เจ้าหน้าที่เทคนิค
ผู้ดูแลระบบ
0844233830sip.rwt2708@gmail.com