ทำเนียบบุคลากรโครงการจัดการศึกษาทางไกลฯ ปีการศึกษา 2563

ภาคกลาง

ว่าที่ร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
0897245635noppadonrakkaew@gmail.com
นางอารีลักษณ์ ปุ๊กน้อย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
0894094508areeluck@sesa10.go.th

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Untitled
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

ภาคใต้

นายประพัทธ์ รัตนอรุณ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
นางสุจินต์ ภิญญานิล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

ภาคเหนือตอนบน

Untitled
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

ภาคเหนือตอนล่าง

Untitled
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38