ทำเนียบบุคลากรภาคกลาง ปีการศึกษา 2563

นายอรุณ สรรพคุณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
(โรงเรียนต้นทาง)
0812924440
นายศักรินทร์ ยะลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ
(โรงเรียนปลายทาง)
0879103408sakkarinyala2017@gmail.com
นายธีระชัย พวงน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปืนแตก
(โรงเรียนปลายทาง)
0819811255
นายกษิดิ์เดช พรมทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
(โรงเรียนปลายทาง)
0829459153

โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

นางสาวจรูญศรี เชี่ยวชูพันธ์
รองผู้อำนวยการ
0899184249
นางสาวนภาพร ผ่องเพริศพริ้ง
ครูชำนาญการ
ผู้ประสานงานโครงการ
0879173740
นายรัฐพล นนทะโชติ
ครูผู้ช่วย
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
0872024097
นางสาวปิยพร โสมนัส
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
0864112161
นางลัดดา สอนริน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
0830423238
นางสาวปารมี เลี้ยวสกุลเลิศ
ครูผู้ช่วย
ครูผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
0826451704
นายสุกฤษฎิ์ เมธาประสิทธิ์
ครู คศ.1
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
0852470336
นายสมมาตร ทับทิมแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
0810137222
นางสาวภัทรภร ว่องไว
ครู คศ.2
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
0863570169
นายสุพรชัย เทียมทองอ่อน
ครู คศ.1
เจ้าหน้าที่เทคนิค/ผู้ดูแลระบบ
0876627755
นายพชระ พลอยทับทิม
ครู คศ.2
เจ้าหน้าที่เทคนิค/ผู้ดูแลระบบ
0805782424

โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ

นางสาวเรวดี กิจพัฒนาสมบัติ
ครูชำนาญการ
ผู้ประสานงานโครงการ
0840448228ravade.kitpatanasombat@gmail.com
นางสาวพรทวี สอย
ครู
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
0801233463porn33463@gmail.com
นางสาววรรณภา พรหมศรี
ครูผู้ช่วย
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
0957245458kea_wanapa2536@hotmail.com
นายปัญญาวุฒิ ศรีสม
ครู
ครูผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
0924565001smilebybird@gmail.com
นางชุลีพร จันทร์อนุรักษ์
ครู
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
0655369747gingchuleeporn@gmail.com
นางสาวฉวีวรรณ เพชรดี
ครู
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
0876625950chaweewan.ked@gmail.com
นางสาวนิภาพร หนูทอง
ครู
เจ้าหน้าที่เทคนิค/ผู้ดูแลระบบ
0822447188pintomoosabay@gmail.com

โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก

นางอนุช พุกงาม
ครูชำนาญการ
ผู้ประสานงานโครงการ
0870665235
ว่าที่ร้อยตรีสุธิชัย คะเชนทร
ครูอัตราจ้าง
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
0989198968
นางลำพวน เอรัสสะ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
0861713210
นางสาวสุภาพร ปานทอง
ครูผู้ช่วย
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
0883120605
นางสาวรพีพรรณ อินทรเกตุ
ครูอัตรจ้าง
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
0889585276

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ฯ

นางสาววรรณภา คำสระคู
ครูชำนาญการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
0971561928
นายเกรียงไกร สังข์ทอง
ครู ค.ศ.1
ผู้ประสานงานโครงการ
0809989448
นางสาวสอ้อน เกยสันเทียะ
ครู
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
0815849335
นางสาวกนกพร ก้านบัวไชย
ครู
ครูผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
0627393729
นายอานนท์ นุแรมรัมย์
ครู
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
0891130224
ว่าที่ร้อยตรีดำรงศักดิ์ วงศ์ทะเล
ครู ค.ศ.1
เจ้าหน้าที่เทคนิค/ผู้ดูแลระบบ
0823701555
นางสาววรรณภา คำสระคู
ครูชำนาญการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
0971561928
นางสาววรรณภา คำสระคู
ครูชำนาญการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
0971561928