ทำเนียบบุคลากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2563

นายเลียง ผางพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาหาร
(โรงเรียนต้นทาง)
นายสุพจน์ ฝาคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดฤาษีสถิต
(โรงเรียนปลายทาง)
0981039457
นายชาญวุธ แสงฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกตูม
(โรงเรียนปลายทาง)
นายสุรชัย สุทธิอาจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม
(โรงเรียนปลายทาง)
0801778055school@bajra1npm.ac.th

โรงเรียนมุกดาหาร

นายพิเชษฐ์ เจือจันทร์
รองผู้อำนวยการ
นางดวงมณี เพชรสุวรรณรังษี
ครูชำนาญการพิเศษ
ผู้ประสานงานโครงการ
นางรัตนา สุคำภา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
นางสาวทานตะวัน สีดา
ครู
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
นางสาวนันธิยา ไชยสะอาด
ครูชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
นางวิภาวี อินลี
ครูชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
นางสาวมัลลิกา ประสานชีพ
ครู
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
นางสาวนัฏยา ปัททุม
ครู
ครูผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
นายอชิรวิชญ์ ผิวละมุล
ครูชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
นางสาวอาภัสสร กลางประพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
นางสาวทิพย์สุคนธ์ วาณิชย์รุ่งเรือง
ครู
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
นางสาวปรียานุช จวงจันทร์
ครู
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวสุปาณี เรียงรัตน์
ครู
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางพยอม แสงจันทร์
ครู
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายศุภกร สาตะรักษ์
ลูกจ้างชั่วคราว
เจ้าหน้าที่เทคนิค/ผู้ดูแลระบบ

โรงเรียนวัดฤาษีสถิต

นางอุลัยวรรณ ดูยอดรัมย์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
0613305147
นายไพทูล ศรีนาเรียง
ครูชำนาญการพิเศษ
ผู้ประสานงานโครงการ
0899172922
นางสาวจิรนันท์ นาเมืองรักษ์
ครู
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
0828714013
นายอัมพร เรืองศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
0630391788
นางสาวอทัยพร ดรที
ครู
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
0637560718
นางมะยุรี ตลอดไธสง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
0611675313
นายวุฒิพงศ์ ยาวไธสง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
0611481896
นางปนัดดา เรียนไธสง
ครูชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
0902597047
นางสุรัตน์ ภาษี
พนักงานราชการ
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
0981580476
นายฐิติวัสส์ ศรีวรรณะ
ครูผู้ช่วย
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
0862352638
นางเปี่ยมสุข ฉลวยแสง
ครูผู้ช่วย
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
0857759152
นางสาวอนัตพร ศรีชมภู
ครู
เจ้าหน้าที่เทคนิค/ผู้ดูแลระบบ
0985867552

โรงเรียนบ้านกกตูม

นายสุทธิพงษ์ แก้วมงคล
ครูผู้ช่วย
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
นางสาวอัมพร โคตรพรม
ครู
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
นายศุภกิจ ผิวอ่อน
ครูผู้ช่วย
ครูผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
นายวุฒิพงษ์ เชื้อคมตา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
นางสาวทิฆัมพร อินทรวิเศษ
ครูผู้ช่วย
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายศักดิ์ดา เชื้อคนแข็ง
ลูกจ้างชั่วคราว
เจ้าหน้าที่เทคนิค/ผู้ดูแลระบบ

โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม

นางสุวรรณา วุฒา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานวิชาการ
0813894371suwannawutha4952@gmail.com
นางสาวปฏิมาภรณ์ พลเหี้ยมหาญ
พนักงานราชการ
ผู้ประสานงานโครงการ
0874227783patimaphorn@bajra1npm.ac.th
นางสาวจินดารัตน์ ดาคำ
ครูชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
0831053440namchindarat@gmail.com
นางสาววิมลรัตน์ สาทะโพน
ครู คศ.1
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
0933473029lukmeewimonrat@gmail.com
นายยุทธภูมิ ภิรมย์
ครู คศ.1
ครูผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
0955476519smmonnerbilly@gmail.com
นายกิตติพงษ์ มหาชัย
ครู คศ.1
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
0833587783taekittipong11@gmail.com
นายฤทธิเดช โกพล
ครู คศ.1
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
0615429850deach_lp_11303@hotmail.com
สิบเอกณภัทร วงศ์สุเพ็ง
ลูกจ้างชั่วคราว
เจ้าหน้าที่เทคนิค/ผู้ดูแลระบบ
0899174915jeff@secondary22.go.th