ทำเนียบบุคลากรภาคเหนือตอนล่าง ปีการศึกษา 2563

นายภูธนภัส พุ่มไม้
ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม
(โรงเรียนต้นทาง)
0898393833
นายวิษณุ โพธิ์ใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก
(โรงเรียนปลายทาง)
0879490242witsanuphojai@gmail.com
นางภวาสุ แพงสี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแดน
(โรงเรียนปลายทาง)
0844927994
นางณัฏฐ์ พชรกันย์สกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา
(โรงเรียนปลายทาง)
0925456602phatchanatt@gmail.com

โรงเรียนตากพิทยาคม

นางภัทราภรณ์ เนื้อไม้
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
0864494952
นางมณฑิรา มาจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานวิชาการ
0878400835
นางฐิติพร พรมวิชัย
ครู
ผู้ประสานงานโครงการ
0810380531
นางสาวพิมพิไล หล้าใจ
ครู
ผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการ
0845779369
นายเอกพงษ์ มูลแก้ว
ครู
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
0956952993
นายดิษฐยนัส ชนะชัย
ครู
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
0804065485
นางสาวเกศสุดา มุกพรม
ครู
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
0862000737
นางสาวภัสราภรณ์ วงศ์ใหญ่
ครู
ครูผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
0804959602
นางสาวชลธิชา พิชญวิวัฒน์
ครู
ครูผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
0843792166
นางอารี ประเพชร
ครู
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
0810391072
นางสาวประภาพรรณ จันทร์พรม
ครู
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
0845981069
นายมงคล มากจีน
ครู
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
0850524480
นางกาญจนา สาระนิตย์
ครู
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
0882808691
นายพิชญา ปันบุตร
เจ้าหน้าที่เทคนิค
เจ้าหน้าที่เทคนิค/ผู้ดูแลระบบ
0873071491

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23

นายไทรโยค ดาด้วง
รองผู้อำนวยการ
0987951590saiyokdadoung@gmail.com
นางสาวศิริประภา คร้ามสมอ
ครูชำนาญการ
หัวหน้างานวิชาการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
0898980424Kroopa923@gmail.com
นางสาวเกตุกนก เลิกนุช
ครูชำนาญการพิเศษ
ผู้ประสานงานโครงการ
0886493246Ketkanok1@hotmail.com
นางสาวจิรวรรณ ณะชัย
ครูชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
0961196835Hs6wjo2009@hotmail.com
นางวิไลวรรณ จันแก่น
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
0895644223Wilawan19052520@gmail.com
นางสาวอารมย์ กุลวงค์
ครู
ครูผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
0899066161Arom35@gmail.com
นายธรรมจักร เนียมหอม
พนักงานราชการ
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
0896384737Chak03032523@gmail.com
นางสาววันเพ็ญ บัวสิงค์คำ
พนักงานราชการ
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
Wanpen1122@msn.com
นายณัฏฐพล บุตรโพธิ์
ครูผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่เทคนิค/ผู้ดูแลระบบ
0926254156kroonuttappon@gmail.com

โรงเรียนบ้านหนองแดน

นางสุมิตรา กลิ่นบุบผา
รองผู้อำนวยการ
0864165363
นางนงค์พร ธนสุนทรกูร
ครูชำนาญการ
หัวหน้างานวิชาการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
0862047400
นางฐิติมา ธีระกุล
ครู คศ.1
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
0821789133
นางสาวภรณ์ทิพย์ บุญวิเศษ
ครู คศ.1
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
0992928811
นางจิราพร พรมจันทร์
ครูชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
0652495632
นางวัชรพรรณ เอ็นดู
ครู คศ. 1
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
0948248391
นายจเด็ด ห้อยพรมราช
ครูชำนาญการพิเศษ
เจ้าหน้าที่เทคนิค/ผู้ดูแลระบบ
0867953577
นางนงค์พร ธนสุนทรกูร
ครูชำนาญการ
หัวหน้างานวิชาการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
0862047400

โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา

นายสุวิทย์ อุ่นทอง
ครูชำนาญการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
0953256644
นางพิมพ์พิมล ศรีวิชัยวงค์
ครูผู้ช่วย
ผู้ประสานงานโครงการ
0974652128pimpimol260114nn@gmail.com
นางสาวลดาวัลย์ อยู่คง
ครูผู้ช่วย
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
0636560332
นางสาวนภัสกร มหาวรรณ์
ครูผู้ช่วย
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
0835314056
นางกมลชก สืบอ้าย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
0986937949
นางสาวกนกวรรณ คำเขื่อน
ครูผู้ช่วย
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายสมเกียรติ โทอ่อน
ครู
เจ้าหน้าที่เทคนิค/ผู้ดูแลระบบ
0972855743