ทำเนียบบุคลากรภาคเหนือตอนล่าง ปีการศึกษา 2564

นายภูธนภัส พุ่มไม้
ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม
โรงเรียนต้นทาง
0898393833phutanaphat@hotmail.com
นายวิษณุ โพธิ์ใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก
โรงเรียนปลายทาง
0879490242witsanuphojai@gmail.com
นางภวาสุ แพงสี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแดน
โรงเรียนปลายทาง
06329798825
นายระพิน เกษแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา
โรงเรียนปลายทาง
0925456602eyeeye@windowslive.com

โรงเรียนตากพิทยาคม

นางภัทราภรณ์ เนื้อไม้
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
0864494952patpawn@gmail.com
นางมณฑิรา มาจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางมณฑิรา มาจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานวิชาการ 0878400835 krukwanka9@gmail.com
0878400835krukwanka9@gmail.com
นางฐิติพร พรมวิชัย
ครูชำนาญการ
ผู้ประสานงานโครงการ
0810380531Krukathi24@hotmail.com
นางสาวพิมพิไล หล้าใจ
ครู คศ.1
ผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการ
0845779369piim.ppl@gmail.com
นางสาวปณัฐชา แดงไฝ
ครูชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
091164695421lucky64@gmail.com
นางพัชรีดา ใยระย้า
ครูชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
0855337883yingsee316@gmail.com
นางสาวจุฑารัตน์ เอี่ยมสะอาด
ครูชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)
0613632349jutarat549@gmail.com
นางสาวจำเนียร น้ำสังข์
ครูชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)
0805316699zazasom21@gmail.com
นางสาวกรรณิกา สียะ
ครู คศ.1
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
0827694874Kannika4874@gmail.com
นางสาวเย็นจิตร์ มั่นคงพิพัฒน์
ครูผู้ช่วย
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
0871460974morbb57@gmail.com
นางสาวสุวิมล ฟักทองอยู่
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
0884916059meeteenee@hotmail.com
นางสาวมัลลิกา เมืองฤทธิ์
ครูผู้ช่วย
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
0960576914manlikaoil203@gmail.com
นายวสันต์ กันธิยะ
เจ้าหน้าที่เทคนิค
ผู้ดูแลระบบ
0858413341wasan197152@gmail.com

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23

นายไทรโยค ดาด้วง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก
0987951590saiyokdadoung@gmail.com
นางสาวศิริประภา คร้ามสมอ
ครูชำนาญการ
หัวหน้างานวิชาการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
0898980424Kroopa923@gmail.com
นางสาวเกตุกนก เลิกนุช
ครูชำนาญการพิเศษ
ผู้ประสานงานโครงการ
0886493246Ketkanok1@hotmail.com
นางสาวจิรวรรณ ณะชัย
ครูชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
0961196835Hs6wjo2009@hotmail.com
นางวิไลวรรณ จันแก่น
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
0895644223Wilawan19052520@gmail.com
นางสาวอารมย์ กุลวงค์
ครู
ครูผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
0899066161kulwong35@gmail.com
นางสาวพรปวีณ์ กอกอง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0898546591ningkokong@gmail.com
นางสาวแววดาว แพงปัน
พนักงานราชการ
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
0613564326waewdawphaengpan@gmail.com
นายณัฏฐพล บุตรโพธิ์
ครู
เจ้าหน้าที่เทคนิค/ผู้ดูแลระบบ
0926254156kroonuttappon@gmail.com

โรงเรียนบ้านหนองแดน

นางสุมิตรา กลิ่นบุบผา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแดน
0864165363
นางนงค์พร ธนสุนทรกูร
ครูชำนาญการ
หัวหน้างานวิชาการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
0864165363
นางฐิติมา ธีระกุล
ครู
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
0864165363
นางสาวภรณ์ทิพย์ บุญวิเศษ
ครู
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
0864165363
นางจิราพร พรมจันทร์
ครูชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
0864165363
นางวัชรพรรณ เอ็นดู
ครู
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
0864165363
นายจเด็ด ห้อยพรมราช
ครูชำนาญการพิเศษ
เจ้าหน้าที่เทคนิค/ผู้ดูแลระบบ
0864165363

โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา

นายสุวิทย์ อุ่นทอง
ครูชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
0953256644teacherwit@gmail.com
นางพิมพ์พิมล ศรีวิชัยวงค์
ครู
ผู้ประสานงานโครงการ
0974652128pimpimol260114nn@gmail.com
นางสาวลดาวัลย์ อยู่คง
ครูผู้ช่วย
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
0636560332lotus02313@gmail.com
นางสาวนภัสกร มหาวรรณ์
ครูผู้ช่วย
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
0835314056Nammonclassic996@gmail.com
นางสาววจี ดวงใจ
ครู
ครูผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
0882575207tle_wj_dj@hotmail.com
นางสาวพรพิมล เกียรติก้องไพร
ครู
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
0654316779monnammon25381995@gmail.com
นายภูวนาท กองธรรม
ครู
ผู้ดูแลระบบ
0857601062maxpoo138@hotmail.com