ทำเนียบบุคลากรโครงการจัดการศึกษาทางไกลฯ ปีการศึกษา 2566

ภาคกลาง

ว่าที่ร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี
0897245635noppadonrakkaew@gmail.com
นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
นายปัญจพล แสงคำไพ
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
นางอารีลักษณ์ ปุ๊กน้อย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี
0894094508areeluck@sesa10.go.th
นางสาวรุ่งพิรุณ เสลากลาง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
0934644663
นายพงษ์โรจน์ เรืองศรี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
0808916324
ว่าที่ร้อยเอกอรรถพล ห้วยกรุด
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
0982595255

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายเลียง ผางพันธ์
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร
0867144103Leangpangpan@gmail.com
นายศักดา ชัยภัย
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม
นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ
ผู้อำนวยการ
ผู้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
0819556877
นางรุ่งนภา แสนแก้ว
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม
09342574350883364388
นายอดิศร ก้อนคำ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
0813431047
นายพนม ศรีนอก
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
0959326884
นายสนิท เกไธสง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
0934865606
นางณัจฉรียา อุทาโย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
0981545257
นายสมคิด จันนวล
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
0982296727

ภาคใต้

นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
0818956716office@secondary11.go.th
นายสนิท นิลบุตร
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
0818956716office@secondary11.go.th
นายธันวา ลิ่มสถาพร
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
0818956716office@secondary11.go.th
นางสุจินต์ ภิญญานิล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
0818956716office@secondary11.go.th
นางสาววรรณ์ฤทัย แสงนิล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
0812399438
นางสาวรัชนี พรหมมา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
0813284871
นางสาวปิยะรัตน์ กอก็ศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
0836338896
นายสมพงษ์ นันทโย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
0836338896

ภาคเหนือตอนบน

นายสุทธิดล พุทธรักษ์
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
นายสมพร สุขอร่าม
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
นายวิเศษ เชยกระรินทร์
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
นางฐิติพร ไขแสง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
0932807755
นางสาวอรัญญา แยงเจริญ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
นางกุหลาบ ฮ่องลึก
ศึกษานิเทศก์ชำนาญ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
นายวีระพงษ์ พิมาลย์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

ภาคเหนือตอนล่าง

นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย
ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
0985624541puttriyuwan13@gmail.com
นายอวยชัย ศรีตระกูล
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก
0985624541puttriyuwan13@gmail.com
นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
081-4752917
นายสุพล จันต๊ะคาด
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
0623536256
นายสมเจตน์ เนียมก้อน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก
087-9433521somjet.jack54@gmail.com
นายนิรุติ บวบขม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย
0827745349nirutbk@gmail.com
นางสาวธัญรดา สุขอ่วม
ศึกษานิเทศก์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
055-536-548
นางสาวขวัญชนก แสงท่านั่ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
0834126761