ทำเนียบบุคลากรโครงการจัดการศึกษาทางไกลฯ ปีการศึกษา 2562

ภาคกลาง

นายอำพล หิ่นเก่า
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒ ที่อยู่ ๑๕๐ หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
09 5760 4692ampol_dang@hotmail.com
นายสุเทพ โตสุวรรณ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ ที่ตั้ง ๑๕๐/๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
09 2257 7438techno2553@gmail.com
ว่าที่ รท.อรรถพล ห้วยกรุด
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
09 8259 5255Atthapol1269@gmail.com
นางสุพรรณี สุขะสันติ์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนารูปแบบและประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยี
กลุ่มพัฒนารูปแบบและประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยี สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
08 1721 6706supansuk03@gmail.com
นายอาชนัน พรหมประกอบ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการพิเศษ
กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
08 1426 3468thont@yahoo.com
นายวีรยุทธ อุทุมทอง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
กลุ่มพัฒนารูปแบบและประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยี สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
08 3634 9412totatumcoe@gmail.com

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายกิติศักดิ์ โสตาภา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ (นครพนม-มุกดาหาร)
0956557842sotapha@gmail.com
นายอดิศร ก้อนคำ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
0813431047KornKham@hotmail.com
นายอุทัย ไชยกลาง
ผู้อำนวยการกลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
0897724808thai_nan@hotmail.com
นายสุวิทย์ บึงบัว
รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
0898136033suwit_bu@hotmail.com
นายทรงฤทธิ์ สร้อยอาภรณ์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
0914280443songritmass@hotmail.com

ภาคใต้

นายไตรรงค์ สาดแว
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
0812711742trirong@sea12.go.th
นางสาวหัทยา ขยัน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
0815691623g4317220@gmail.com
นางสุจินต์ ภิญญานิล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
0895894490sujin.pinyanin@esdc.go.th
นางอัจฉรา ศรีวัฒนางกูร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
กลุ่มพัฒนารูปแบบและประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยี สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
0896999096sre.actchara@gmail.com

ภาคเหนือตอนบน

นางเครือวัลย์ สุมงคลเจริญ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓
0900532667kaurwon@gmail.com
นางสาวอรัญญา แยงเจริญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖
0869111400eadarunya@hotmail.com
นางสาวนวลพรรณ พูลศรีสวัสดิ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
กลุ่มพัฒนารูปแบบและประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยี สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
0860768597ouinuanpan@gmail.com
นายวรพงษ์ น่วมอินทร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
0909170384worrapong_@hotmail.com
นางสาวปฐมาภรณ์ ปันอินทร์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
0895455624pat@dlthailand.com

ภาคเหนือตอนล่าง

นายวัชรพัฐ มะธิตะโน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒
0819966375heythewa88@gmail.com
นายนิรุติ บวบขม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘
0827745349nirutbk@gmail.com
นางสาวเปรมฤทัย เลิศบำรุงชัย
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบและเครือข่ายเทคโนโลยี
กลุ่มพัฒนาระบบและเครือข่ายเทคโนโลยี สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
0818197922premruthai@gmail.com