ทำเนียบบุคลากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2562

นายเลียง ผางพันธ์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนมุกดาหาร
(โรงเรียนต้นทาง)
โรงเรียนมุกดาหาร
042611087
นายสุพจน์ ฝาคำ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนวัดฤาษีสถิต
(โรงเรียนปลายทาง)
โรงเรียนวัดฤาษีสถิต
0872412999ap.supote@gmail.com
นายชาญวุธ แสงฤทธิ์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านกกตูม
(โรงเรียนปลายทาง)
โรงเรียนบ้านกกตูม
08 3154 9635charnwoot@hotmail.com
นายสุรชัย สุทธิอาจ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม
(โรงเรียนปลายทาง)
โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม
0 4219 9716

โรงเรียนมุกดาหาร (โรงเรียนต้นทาง)

นายสมพงษ์ รุ่งฤทธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาหาร
วิชาการ
08 6228 8678phong-somphong@hotmail.com
นางสาวทานตะวัน สีดา
ครูชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาคณิคศาสตร์
0 4261 1590
นางสาวทิพย์สุคนธ์ วาณิชย์รุ่งเรือง
ครูชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
08 3329 6937w.thipsukon@kkumail.com
นางสาวมัลลิกา ประสานชีพ
ครูผู้ช่วย
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
08 2496 2324mallikaandsoon@gmail.com
นางสาวธีรนันท์ เสนาช่วย
ครูชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
09 3470 4435teeranansenachuay@gmail.com
นายปิยะบุตร จิตรช่วย
ครูชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
09 7950 9494piyaboot253@gmail.com

โรงเรียนวัดฤาษีสถิต (โรงเรียนปลายทาง)

นางสาวจิรนันท์ นาเมืองรักษ์
ครูผู้ช่วย
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
08 2871 4013j.namuangruk@gmail.com
นางสุรัตน์ ภาษี
พนักงานราชการ
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
09 8158 0476surathpharsee@gmaik.com
นางสาวอทัยพร ดรที
ครูชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
06 3756 0718athaiporn@gmail.com
นางอุลัยวรรณ ดูยอดรัมย์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
06 1330 5147Doyodram2521@gmail.com
นายบุญสุข คำพมัย
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
09 8872 1403bkhaphmay@gmail.com

โรงเรียนบ้านกกตูม (โรงเรียนปลายทาง)

นางสาวรัตนากร โตมาชา
ครูผู้ช่วย
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
09 7350 3416joyzagu-2010@hotmail.com
นายวุฒิพงษ์ เชื้อคมตา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
0831549635wutipngtik@gmail.com
นางอรพรรณ เชื้อคมตา
พนักงานราชการ
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
09 1061 8348supapis.aing.aing@gmail.com
นางสาวปารีฉัตร์ อภิวาทนสิริ
ครูผู้ช่วย
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
09 8209 2958parajung_pb@hotmail.com
นายมงคลชัย ผิวเหลือง
ครูผู้ช่วย
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
09 0929 8940mingkonchai45@gmail.com

โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม (โรงเรียนปลายทาง)

นางอุไรวรรณ แสนมิตร
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาการ
09 6236 8289yaibigg@hotmail.com
นางมณีรัตน์ คร้อโนนแดง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
09 3442 2969maneerat07@gmail.com
นางปุญญิศา ศรีลำไพ
พนักงานราชการ
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
06 3629 6393tongkamdee92@gmail.com
นางสาววิมลรัตน์ สาทะโพน
ครูชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
09 3347 3029lukmeewimonrat@gmail.com
นางสาวปฏิมาภรณ์ พลเหี้ยมหาญ
พนักงานราชการ
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
08 7422 7783kruair09@gmail.com
นางสาวจันทร์แรม บุตรศรีผา
พนักงานราชการ
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
06 2984 5848jey_jampa@hotmail.com