ทำเนียบบุคลากรภาคเหนือตอนล่าง ปีการศึกษา 2562

นายภูธนภัส พุ่มไม้
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนตากพิทยาคม
ผู้อำนวยการโรงเรียนต้นทาง
โรงเรียนตากพิทยาคม
055511134
นายวิษณุ โพธิ์ใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก
ผู้อำนวยการโรงเรียนปลายทาง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก (สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ)
0879490242wisanuphojai@gmail.com
นางภวาสุ แพงสี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองแดน
ผู้อำนวยการโรงเรียนปลายทาง
โรงเรียนบ้านหนองแดน (สพป.กำแพงเพชร เขต ๑)
055029112
นางจันมา วิเศษสิงห์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนปลายทาง
โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา (สพป.ตาก เขต 2) 0 5556 0109
055560109

โรงเรียนตากพิทยาคม

นางภัทราภรณ์ เนื้อไม้
รองผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม
วิชาการ
08 6449 4952patpawn@gmail.com
นางจตุพร เกิดพันธุ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
08 9575 2133loveletter999@hotmail.com
นางนารีนาฏ จันทมงคล
ครูชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
0 5551 1134nareenat1965@gmail.com
นางฐิติพร พรมวิชัย
ครูชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
08 1038 0531krukathi24@hotmail.com
นางอุดมลักษณ์ เดชะวงษ์
ครูชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
08 5530 1916nongkaew09@yahoo.com
นางสุภัชชา พรหมแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
09 7947 4655takpit2511@gmail.com

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23

นายวันลพ แดงบุ้ง
ครูชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
06 3093 1863wanlop.daengbung.2013@gmail.com
นางสาวเกตุกนก เลิดนุช
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
08 9643 3438ketkanok1@hotmail.com
นางสาวจีรพรรณ สุราษฎร์มณี
ครูชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
06 1397 4259jee.juy239@gmail.com
นางสาวกนกวรรณ สีตะริสุ
ครูชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
0812613299onyx_pop99@hotmail.com
นางสาวศิริประภา คร้ามสมอ
ครูชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
08 9858 0424Kroopa_23@hotmail.com

โรงเรียนบ้านหนองแดน

นางสุมิตรา กลิ่นบุบผา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแดน
วิชาการ
08 6416 5363ae_sumitra@hotmail.com
นางฐิติมา ธีระกุล
ครูชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
08 2178 9133thitimaklammak@gmail.com
นางจิราพร พรมจันทร์
ครูชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
06 5249 5632Jira_apc@hotmail.com
นางสาวภรณ์ทิพย์ บุญวิเศษ
ครูผู้ช่วย
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
0992928811boonwised@hotmail.com
นางนงค์พร ธนสุนทรกูร
ครูชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
0862047400jib.jib204@gmail.com
นางวัชรพรรณ เอ็นดู
ครูผู้ช่วย
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
09 4824 8391watcharapun2712@gmail.com

โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา

นางสาวนิติกร คงกล่อม
ครูชำนาญการ
วิชาการ
08 6200 2831kunnunang13@gmail.com
นางสาวธัญญารัตน์ แสงหนู
ครูชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
09 2252 9724tanyarat_kam@hotmail.com
นางสุวิมล พรหมมะ
ครูชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
09 3186 1644suwimol.ann2525@gmail.com
นางสาวอุษา ทะมา
ครูชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
08 5271 3286usatama100@gmail.com
นางวาสนา คิลแพทริก
ครูผู้ช่วย
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
08 577 8644jackieka28@gmail.com
นางสาวพรพิมล เกียรติก้องไพร
ครูผู้ช่วย
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
09 7139 5731monnammon25381995@gmail.com