ทำเนียบบุคลากรภาคเหนือตอนบน ปีการศึกษา 2562

นายส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
(โรงเรียนต้นทาง)
โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
08 1386 8385
นายกุศล มีปัญญา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
(โรงเรียนปลายทาง)
โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
08 1998 4936kuson2509@gmail.com
นายทัณฑธร อินทะวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม
(โรงเรียนปลายทาง)
โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม
0932807755n49800236@hotmail.com
นายกัมพล ไชยนันท์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
(โรงเรียนปลายทาง)
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
053777105

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

นางศุภรินทร์ พรมรินทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
วิชาการ
0839466909suparin@damrong.ac.th
นางเครือวรรณ์ ตุ้ยต๋า
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์
0841742269kruawantuita@gmail.com
นายธนกฤต จักรสุวรรณ์
ครูชำนาญการ
ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์
0910799293wirayuth@damrong.ac.th
ว่าที่ ร.ต.หญิงนฤทัย ทำบุญ
ครูชำนาญการ
ครูสอนวิชาภาษาไทย
0922574186naruethai@damrong.ac.th
นายอลงกรณ์ อินทร์จันทร์
ครูชำนาญการ
ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ
0876245769alongkorn@damrong.ac.th
นายบรรจง จิตตคำ
ครู
ครูสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
0810338218banjong@damrong.ac.th

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม

นางสาวฐิติรัตน์ ถูกนึก
ครูชำนาญการ
ครูผู้สอนคณิตศาสตร์
0946020003puikato@gmail.com
นางสาวอำภา จิตแหลม
ครูชำนาญการ
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์
0861161890ampha.teehno@gmail.com
นายเฉลิมพล ทรายหมอ
ครูชำนาญการ
ครูผู้สอนภาษาไทย
0869532560sangaunsai@gmail.com
นายปรีชา คำแสน
ครูชำนาญการ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
0856953932prehexen@gmail.com
นายพิทักษ์ ไชยสถาน
ครูชำนาญการ
ครูผู้สอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
0930416783kolunglang@gmail.com

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม

นายภานุพงศ์ วงค์น้อย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
0819980108pan-l_l-pong@hotmail.com
นายอภิชาติ นิปุณะ
ครูผู้ช่วย
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
0979799846shankzenzei@gmail.com
นางสาวประภาพรรณ สุภา
ครูชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
0895609363prapapan9363@gmail.com
นางสาวพัชราภรณ์ วงษ์ซื่อ
ครูผู้ช่วย
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
0622910505pinzpatcharaporn@gmail.com
นางพัชรินทร์พร ก้อนแก้ว
ครูผู้ช่วย
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
0947107170i_rememberaom@hotmail.com

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15  (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

นายธีริทธิ์ อิ่นคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
วิชาการ
0877573578kwopun@gmail.com
นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง
ครูชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
0901515840maneerat_mari@hotmail.com
นายชัยวัฒน์ คำภาสี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
0880888625123chaiwat@gmail.com
นางสาวจีราพร ติ๊บมา
ครูผู้ช่วย
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
0918598826jeeraporn.tib@rpg15.ac.th
นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม
ครูผู้ช่วย
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
0932581599oijai2533@gmail.com
นายพี​ระพัฒน์​ ขัน​สุ​ธรรม
ครู คศ.1
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
0806390062poppy25361993@gmail.com