ทำเนียบบุคลากรภาคใต้ ปีการศึกษา 2562

นายสมยศ กระจ่างแจ้ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
(โรงเรียนต้นทาง)
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
08 1895 3876Somyoskra@gmail.com
นายธรรมนูญ ไหวพริบ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านป่าโอน
(โรงเรียนปลายทาง)
โรงเรียนบ้านป่าโอน
0817983552noonvip@gmail.com
นางวรรณา มณีรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี
(โรงเรียนปลายทาง)
โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี
0810842604wanna_na2@yahoo.co.th
นายดุลสฤษดิ์ รัตนูปกรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓
(โรงเรียนปลายทาง)
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓
0937719882rpkr95@gmail.com

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

นางจิรพรรณ์ มุกดารัตน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
วิชาการ
08 1415 4062gege4526@gmail.com
นางสาวมนันญา บัวแก้ว
ครูผู้ช่วย
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
09 5296 225554e143023@gmail.com
นางสุดารัตน์ ทองหวาน
ครูผู้ช่วย
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
08 9979 1509tikpsu655@windowslive.com
นายวรพงษ์ รักษาพราหมณ์
ครูผู้ช่วย
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
09 1826 7472worapong250437@gmail.com
นางสาวสิริญญา ศรัทธาสุข
ครูผู้ช่วย
ครูผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศ
09 8721 1075ssatthasook@gmail.com
นายปฏิพัทธ์ ใจดี
ครูชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
08 1415 9665Krubongphai.ST@gmail.com

โรงเรียนบ้านป่าโอน

นางสาวเสาวณี แก้วสามสี
ครูผู้ช่วย
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
06 1241 0935bensine_145@hotmail.com
นายอุเส็น นิสัน
ครูชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
08 9739 8930usenonisan@gmail.com
นางสาวอังสนา สีตะพงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
08 9977 5466ang0898775466@gmail.com
นางสุวรรณี หัดสาหมัด
ครูชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
09 5440 4604Suwanneehad@gmail.com
นางสาวยุภารัตน์ รามันเซะ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
08 9596 3099yuparut53@hotmail.com

โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี

นางฐิติวัลคุ์ เอียดนิมิตร
ครูชำนาญการ
วิชาการ
08 3288 7064titiwan2511@gmail.com
นางสาวอรวรรณ มากสุข
ครูชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
09 9406 6587a_a_orawannaja@hotmail.com
นางจุฑาทิพย์ จงสำราญ
ครูชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
09 2372 1155
นางนฤมล สั่งสอน
ครู
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
06 3402 5064kingsangsorn1@gmail.com
นางปุณณภัสสร์ สุขเจริญ
ครูชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
08 7390 5392
นางสาวพัชรินทร์ พัฒน์แช่ม
ครู
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
09 0162 0893sarapeepatcham62@gmail.com

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓

นางกัลญา วชิรประภา
ครูชำนาญการ
วิชาการ
08 1911 5216wityasin2521@gmail.com
นางสุพรรณี ขวยสุวรรณ
ครูชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
08 9647 5466supani033@gmail.com
นายวินิตย์ ยืนชนม์
ครูชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
08 9463 6867winit_2552@hotmail.com
นางสาวนิรวรรณ หิ้นเตี้ยน
ครูผู้ช่วย
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
08 8867 3239jajay_lala@hotmail.com
นางสาวภวิษย์พร แซ่อื้อ
ครูผู้ช่วย
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
08 8053 245215tan2533@gmail.com
นายณัฐพล ราตรีพฤกษ์
ครูชำนาญการ
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
08 7472 3465nattapon_lip@hotmail.com