ทำเนียบบุคลากรภาคกลาง ปีการศึกษา 2562

นายธีรศักดิ์ พิงภักดิ์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนพรหมานุสรณ์
จังหวัดเพชรบุรี
(โรงเรียนต้นทาง)
ที่ตั้ง ๒๗๘ ถนนบันไดอิฐ ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
0 3242 507008 2242 5626
นายธีระชัย พวงน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองปืนแตก
(โรงเรียนปลายทาง)
ที่ตั้ง 222 หมู่ที่ 4 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 76170
0 3246 014708 7092 1844ongchai.p92@gmail.com
นายศักรินทร์ ยะลา
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ
(โรงเรียนปลายทาง)
ที่ตั้ง หมู่ที่ 4 บ้านบางขะแยง ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๐๐๐
08 7910 3408sakkarinyala2017@gmail.com
นายศักรินทร์ พรมทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ในพระบรมราชูปถัมป์
(โรงเรียนปลายทาง)
ที่ตั้ง หมู่ที่ 2 บ้านอำแพง ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ๗๔๑๒๐
0 3488 309208 1858 4960DP6.Sakhon@gmail.com

โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี (โรงเรียนต้นทาง)

โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ (โรงเรียนปลายทาง)

โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก (โรงเรียนปลายทาง)

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ในพระบรมราชูปถัมป์ (โรงเรียนปลายทาง)