ประชุมปฏิบัติการกำหนดแนวทางวิจัย ติดตามและประเมินผล โครงการ IDL

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2567 ผู้บริหารและครูโครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เครือข่ายภาคเหนือตอนบน เข้าประชุมปฏิบัติการกำหนดแนวทางวิจัย ติดตามและประเมินผล โครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระยะที่ 2 จัดโดย สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ