การตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระยะที่ 2 ภาคกลาง ณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทางสำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระยะที่ 2 ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นทาง ในเขตภาคกลาง ถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนของครู ทั้ง 5 กลุ่มสาระวิชา(วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, สังคมศึกษา, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ) ไปยังโรงเรียนปลายทาง 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก อ.แก่งกระจานจ.เพชรบุรี โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ในราชูปถัมภ์ อ.บ้านแพ้ว จ.สุมทรสาคร และโรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี