การตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระยะที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงเรียนมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทางสำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระยะที่ 2 ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นทาง ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนของครู ทั้ง 5 กลุ่มสาระวิชา(วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, สังคมศึกษา, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ) ไปยังโรงเรียนปลายทาง 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม อ.ปลาปาก จ.นครพนม โรงเรียนบ้านกกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร และโรงเรียนวัดฤาษีสถิต  อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์