การตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระยะที่ 2 ภาคใต้ ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมผ่านระบบ Zoom meeting ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทางสำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระยะที่ 2 ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นทาง ในเขตภาคใต้ ถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนของครู ทั้ง 5 กลุ่มสาระวิชา(วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, สังคมศึกษา, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ) ไปยังโรงเรียนปลายทาง 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี โรงเรียนบ้านป่าโอน อ.เทพา จ.สงขลา และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 จังหวัดชุมพร อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร