สพฐ. ลุยขับเคลื่อนต่อ เฟส 2 กลุ่ม 20 โรงเรียน รวมครูเพื่อคุณภาพนักเรียนผ่านโครงการการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ โครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระยะที่ 2 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารของ สพฐ. มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (DLTV) ประธานกรรมการบริหารและประธานกลุ่มพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการ สพท. ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้ดูแลระบบของโรงเรียนในโครงการ 20 โรงเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น 230 คน

สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ ทั้งด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้สำหรับการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง พร้อมทั้งพัฒนาความรู้และทักษะด้านวิชาการ (การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning) แบบบูรณาการแหล่งเรียนรู้ และการวัดผลและประเมินผล และด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (การใช้เทคโนโลยีและระบบแพลตฟอร์มดิจิทัลในการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง และขับเคลื่อนการบริหารจัดการโครงการและการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น