การประชุมปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือวัดและประเมินผล (ข้อสอบปลางภาค)

โครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เครือข่ายภาคเหนือตอนบน จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือวัดและประเมินผล (ข้อสอบปลางภาค) เพื่อให้ครูโรงเรียนต้นแทางและปลายทางร่วมกันจัดทำข้อสอบสำหรับการวัดผลกลางภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 24 – 26 ธันวาคม ๒๕๖4 ณ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเซียงราย โดยมีครูที่รับผิดชอบการสอนโครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทางฯ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาละ 1 คน เข้าร่วมประชุมฯ