การปฐมนิเทศนักเรียนโครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทางฯ

โครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง สำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เครือข่ายภาคเหนือตอนบน จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนให้กับนักเรียน ทั้งโรงเรียนต้นทางและปลายทาง เพื่อทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ และเป้ารหมายของโครงการ ตลอดจนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครู และนักเรียน ทั้งโรงเรียนต้นทางและปลายทาง ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย