กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการและค่ายสานสัมพันธ์ภายใต้โครงการการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิด “กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการและค่ายสานสัมพันธ์ภายใต้โครงการการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง”

พร้อมด้วย นางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร และนางสุจินต์ ภิญญานิล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

โดยโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นทางโครงการสื่อสารสองทาง ได้กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ และโรงเรียนปลายทาง ประกอบด้วย โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี, โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 และโรงเรียนบ้านป่าโอน

วิทยากร ประกอบด้วย

  • สภานักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
  • นางสุจินต์ ภิญญานิล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
  • ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษาต่างประเทศ, ภาษาไทย ทั้ง 4 โรงเรียน
  • นายวรพงษ์ รักษาพราหมณ์ ผู้ประสานงานโครงการ
  • นางสาวภัทรมน อินไหม หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ทั้งนี้ กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการและค่ายสานสัมพันธ์ภายใต้โครงการการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 20 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรมวังใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี