กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียน สู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ห้องเรียน IDL ภาคเหนือตอนล่าง

วันที่ 15 – 16 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ดร.ภูธนภัส พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคมมอบหมายให้ นางภัทราภรณ์ เนื้อไม้ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียน สู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ห้องเรียนIDL ภาคเหนือตอนล่าง ณ โรงเรียนตากพิทยาคม ระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน พ.ศ. 2567 โดยมีโรงเรียนปลายทางที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก และโรงเรียนบ้านหนองแดน อำเภอโกสัมพี จังหวัดกำแพงเพชร โดยโครงการนี้ได้ดำเนินการเป็นระยะที่ 2 (ปีการศึกษา 2565-2567) โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนทั้ง 4 โรงเรียน เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน พัฒนานักเรียนต้นทางและปลายทางให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ให้นักเรียนต้นทางและปลายทางมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนผ่านระบบ VDO Conference และเพื่อเปิดโอกาสรับทราบปัญหาและความต้องการของนักเรียนปลายทาง และร่วมกันกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพโดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมแบบ Active learning ที่บูรณาการความรู้ ความคิด และความกล้าแสดงออก อันเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนทั้ง 4 โรงเรียน

โรงเรียนตากพิทยาคม

27 มิถุนายน 2567

ภาคเหนือตอนล่างจัดกิจกรรม

วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ดร.ภูธนภัส พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคมมอบหมายให้ นางภัทราภรณ์ เนื้อไม้ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน/การใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน ห้องเรียน IDL ณ โรงเรียนตากพิทยาคม ในวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2567 โดยมีโรงเรียนปลายทางที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก และโรงเรียนบ้านหนองแดน อำเภอโกสัมพี จังหวัดกำแพงเพชร โดยโครงการนี้ได้ดำเนินการเป็นระยะที่ 2 (ปีการศึกษา 2565-2567) โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมแนวคิดการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีของครูผู้สอน ให้มีประสิทธิภาพ และ สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น สนับสนุนให้ครูปรับปรุง พัฒนา กระบวนการเรียนการสอน สื่อการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ โดยการใช้เทคโนโลยี และเพื่อเสริมสร้างทักษะในการใช้เทคโนโลยีให้กับครูในการประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ครูผู้สอนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการจัดการเรียนการสอน

โรงเรียนตากพิทยาคม

27 มิถุนายน 2567