ภาคเหนือตอนล่างจัดกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน/การใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน ห้องเรียน IDL